Ready to rumble. Ephesians 6 :10~13; Joshua 1:5~9

click me